வலுப்பெற்ற சனி என்ன செய்வார்? C – 37 – Valuppetra Sani Yenna Seivar?

05/02/2016 13

சிலர் சனி உச்சம் பெறுவது மிகுந்த அதிர்ஷ்டம் எனவும், சனி உச்சத்தில் இருக்கும் போது பிறக்கும் குழந்தைகள் அதிர்ஷ்டசாலிகள் எனவும் கணிக்கிறார்கள். இது முற்றிலும் தவறு. லக்னாதிபதியாகவே சனி வரும் நிலையில் கூட அவர் தனித்து லக்னத்தில் ஆட்சி பெறுவதோ அல்லது உச்சம் பெறுவதோ நல்ல நிலை அல்ல. […]