பாபக்கிரகங்களின் சூட்சும வலு – பத்தாம் பாவக விளக்கம்.

20/09/2018 1

பாபக்கிரகங்களின் சூட்சும வலு – தொழில் வீடான பத்தாம் பாவகம் பற்றி-ஜோதிஷ்ப் ப்ரவீணா குமார் ஐயர் அவர்களுக்கு குருஜி அளித்த பேட்டி…