நவாம்சம் என்பது என்ன? – NAVAMSAM.

10/11/2018 1

நவாம்சத்தில் நீசபங்க ராஜயோகம் உள்ளதா? நவாம்சம் என்பது என்ன? பலன் சொல்வதில் நவாம்சத்தின் உபயோகம் என்ன? ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் சூட்சும விளக்கங்கள்….