ஆதிபத்தியம் – காரகத்துவம் எப்போது நடக்கும்? – TRAILER – 378#adityaguru…

ஒரு தசை நடக்கும் பொழுது அந்த கிரகத்தின் ஆதிபத்தியம் ,காரகத்துவம் எந்த நிலையில் நடக்கும்?….ஜோதிடக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் கட்டண வீடியோ..PREMIUM VIDEO- 378 Subscribe to GURUJI TV ➤ https://www.youtube.com/channel/UCFh7bqA8Z0kOF_BU_jtc-Aw Also, Like and Follow us on: Facebook page ➤ https://www.facebook.com/adityaguruji.in https://www.facebook.com/astroadityaguruji.in Facebook timeline ➤ https://www.facebook.com/adhithya.guruji.7 Facebook group ➤ https://www.facebook.com/groups/128110680608891 https://www.facebook.com/groups/www.adityaguruji.in Blogger ➤ https://www.blogger.com/blog/posts/7562091491956980463?tab=rj Website ➤ https://www.adityaguruji.in/wp-admin/edit.php Telegram ➤ https://t.me/+xzgN5uLW8KA4ZDQ1 Guruji tv ➤ https://www.youtube.com/c/ADITYAGURUJIASTROLOGERChennai/community Instagram ➤ https://www.instagram.com/ Twitter ➤ https://twitter.com/adhithyaguruji Aditya Guruji App ➤ Android Phone ➤ https://play.google.com/store/apps/details?id=astrology.astroproject.astroproject1 I Phone ➤ http://adityagurujiapp.in/ #Adithyaguruji#Guruji premium videos #ஜோதிடக்கலைஅரசுஆதித்யகுருஜி#GurujiTV#GurujiDigital#GurujiOnline#GurujiWeb#Adithyagurujivideos