எது ராகு கேது தோஷம்? அதற்கு பரிகாரம் என்ன? குருஜியின் விளக்கம்… – 0072

எது ராகு கேது தோஷம்? அதற்கு பரிகாரம் என்ன? குருஜியின் விளக்கம்..Ethu Raagu Kethu Thosham? Athrku PArikaram Enna?Gurujiyin Vilakam…. – 0072
https://youtu.be/SechBzha6ug