9-ம் இடமும் ,காரகோ பாவ நாஸ்தியும்

தந்தையை பாதிக்கும் ஒன்பதாமிட சூரியன் இருப்பு மற்றும் காரகோ பாவ நாஸ்தி நிலை,எப்போது,எப்படி பாதிக்கும்?…..ஜோதிக்கலை அரசு ஆதித்ய குருஜியின் யூடியூப் வீடியோ…