சனிதசை-சந்திரதசை எப்போது நன்மை?-sanithasai,chandrathasai.

அஷ்டமச்சனி-ஏழரைச்சனி நன்மை தருமா? -சனிதசை,சந்திரதசை எப்போது யோகம் தரும்?குருஜி விளக்கம்.

Be the first to comment

Leave a Reply