கிரகங்களின் சுபத்துவம்- சூட்சும வலு விளக்கம்.SUBATHUVAM- SOOTCHUMA VALU.

கிரகங்களின் எவ்வாறு சுபத்துவம்-சூட்சும வலு அடைகின்றன?குருஜியின் விளக்கம்.

Be the first to comment

Leave a Reply