அஷ்டவர்க்கம் குருஜி விளக்கம்.

அஷ்டவர்க்கத்தை மட்டும் கணக்கில் கொண்டு பலன் சொல்ல முடியுமா?குருஜி விளக்கம்.