சனி தரும் அவயோகம் நிலைகள் – c -041 -Sanibagavan Tharum Avayogam Nilaigal.

04/03/2016 5

மேஷ லக்னத்திற்கு சனி, பத்து மற்றும் பதினொன்றாம் இடங்களுக்கு அதிபதியாகி ஒரு மனிதனுக்கு தொழிலைத் தரும் ஜீவனாதிபதி எனும் நிலையையும், அவனுக்கு கெடுதல் செய்யும் பாதகாதிபதி எனும் நிலையையும் அடைவார். இந்த லக்னத்திற்கு அவர் லக்னத்தில் நீசமடைவார் என்பதால் ஒரு நீச கிரகம் லக்னத்தில் இருக்கக் கூடாது எனும் […]