சட்டத் துறையில் சாதிப்பவர் யார்..?- D-024 – Sattathuraiyil Sathippavar Yar?

14/09/2018 1

ஒருவர் சட்டத்துறையில், வழக்கறிஞராக பணியாற்ற என்னவிதமான ஜாதக அமைப்பு இருக்க வேண்டும் என்பதை கடந்த இரண்டு வாரங்களாகப் பார்த்தோம். அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இந்த வாரமும் இரண்டு வழக்கறிஞர்களின் ஜாதக விளக்கங்களை கொடுத்திருக்கிறேன். உதாரணமாகக் காட்டப்படுபவர்கள் சட்டத்துறையில் நல்ல அனுபவங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் நீடித்து தொழில் செய்பவராக இருக்க […]